Magnum Hungaria Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

GOBUDA Mall

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2023. február 10.

 

1. BEVEZETÉS

A Magnum Hungaria Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest,
Bécsi út 154.; cégjegyzékszáma: 01-09-684436; a továbbiakban: „Üzemeltető”) tulajdonában
álló GOBUDA Mall Bevásárlóközpont, illetve a bevásárlóközponthoz tartozó külső
területek (parkoló) (a továbbiakban együtt: „Bevásárlóközpont”) üzemeltetéséhez és annak
gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: „Bérlők”) részére történő bérbeadásához és az azzal
összefüggő Üzemeltetői kötelezettségek teljesítéséhez (a továbbiakban: „Szolgáltatás”)
elengedhetetlenül szükséges az, hogy a Bevásárlóközpontba belépő természetes személyek (a
továbbiakban: „Érintettek”) egyes személyes adatait is kezelje az Üzemeltető.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Üzemeltető
tájékoztassa az Érintetteket és a Bérlőket a Szolgáltatással összefüggő adatkezeléseinek
legfontosabb körülményeiről. A Bérlő felelős azért, hogy a Bérlő érdekkörében eljáró
Érintettek, így különösen a munkavállalói megismerjék a Tájékoztató tartalmát.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtása során az alább meghatározott személyes adatok
vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
Tájékoztató tartalmát. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Üzemeltető elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten
fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Üzemeltető az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország vagy más EGT-állam
területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon és további
adatkezelőkön kívüli személyeknek nem továbbítja.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a
hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

Az Üzemeltető adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi szabályok és információk
folyamatosan elérhetők a Bevásárlóközpont recepcióján.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az
info@gobudamall.hu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (a továbbiakban: „GDPR”)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (a továbbiakban: „Infotv.”);
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – (a továbbiakban: „Ptk.”);
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. – (a továbbiakban: „Szvtv.”).

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett
személyes adatkezeléseket. Ugyanakkor a személy- és vagyonvédelem, valamint a jogos
bérlői igények és az Üzemeltető ezzel összefüggő kötelezettségei következtében bizonyos
személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk az Üzemeltető részére adatközlők
figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Kamerás megfigyelőrendszer

Az adatkezelés célja: a Bevásárlóközpontban (ideértve annak külső területeit is) tartózkodó
természetes személyek életének és testi épségének védelme, illetve a Bevásárlóközpont őrzése
és a Bevásárlóközpontban található ingóságok védelme az Érintettek, az Üzemeltető és a
Bérlők érdekében, ideértve a Bevásárlóközpont házirendjének eseti ellenőrzését is. A
Bevásárlóközpont őrzése különösen a személyi vagy vagyoni kárral járó vészhelyzetek,
illetve a szabálysértések és bűncselekmények megelőzését, elhárítását és kivizsgálását jelenti.

Az adatkezelés tartalma: a kamerás megfigyelőrendszer a Master Security Kft. (székhely:
1144 Budapest, Szentmihályi út 9. 8. em. 26.) mint adatfeldolgozó tulajdonában és
üzemeltetésében áll, felszerelése és működtetése az Üzemeltető és a Bevásárlóközpontban
tartózkodók érdekében történik. A kamerák élő képet közvetítenek és rögzítenek 24 órás
üzemmódban. A kamerák felvételeit kezelő számítógép az Üzemeltető tulajdonában és
birtokában van, egyedi jelszavakkal védett és az internetre nem csatlakozik. A kamerákról
szóló részletes információkat az 1. sz. Melléklet tartalmazza. A kamerás megfigyelő rendszer
tényleges működtetését jelenleg az Üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló vagyonőr, a
Master Security Kft. adatfeldolgozóként, az általa ellátott személyi és vagyonvédelmi
tevékenység részeként végzi, aki jogosult az egyes adatkezelési műveletek végrehajtására az
Üzemeltető utasításainak megfelelően. A vagyonőr adatfeldolgozói jogosítványai arra
terjednek ki, hogy az Üzemeltető által kezelt felvételeket indokolt esetben megismerje, arról
másolatot készítsen, amit a jelen Tájékoztatóban írtak szerint indokolt esetben tárolhat és
felhasználhat. Emellett a Bevásárlóközpont létesítményüzemeltetését végző cég (NEO
Property Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.)) vezető munkatársa fér hozzá a
kamerafelvételekhez annak érdekében, hogy a Bevásárlóközpont biztonságával kapcsolatos
tevékenységeket megszervezze, irányítsa, emellett a Bevásárlóközpont üzemeltetőjének
munkatársa is hozzáfér a kamerás felvételekhez abban az esetben, ha valamilyen incidens
történik és az Üzemeltető igényt kíván érvényesíteni. A Bérlők a felvételekhez nem juthatnak
hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a kamerás megfigyelés jogalapja az Üzemeltető és a
Bevásárlóközpont használóinak jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

A kezelt adatok köre: az Érintett képmása.

A kezelt adatok forrása: a Bevásárlóközpontban elhelyezett kamerák.

Az adatkezelés időtartama: a kamerafelvételek automatikusan törlődnek az azokat tároló
számítógép tárhelyének megtelésekor, de legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben hatósági
vagy bírósági eljárás indokolttá teszi, az eljárás jogerős lezárásáig az Üzemeltető nem
semmisíti meg a felvételeket.

Az adatkezelés helye: A felvételek a Bevásárlóközpontban lévő számítógépen követhetőek, a
szerver a Bevásárlóközpont diszpécserhelyiségében található, ugyanitt kísérhetőek
figyelemmel a kamerák élő képei is.

Hozzáférésre jogosultak: az élő képhez és a felvétekhez a vagyonőr és a Bevásárlóközpont
létesítményüzemeltető, valamint a Bevásárlóközpont üzemeltetőjének illetékes munkatársa
fér hozzá; a kamerarendszer és a felvételek tárolását végző számítógép karbantartását végző
vállalkozás a feladatai ellátásához szükséges mértékben fér hozzá az eszközökhöz, de a
felvételekhez való hozzáférés nem tartozik a feladatkörükbe.

Adattovábbítás: a kamerás megfigyelőrendszerrel összefüggő hatósági adatkérések teljesítése
során kerülhet sor adattovábbításra.

Tájékoztatás: Az Üzemeltető a Bevásárlóközpont bejáratánál és kamerákkal megfigyelt
területen jól látható helyen figyelemfelhívó jelzést és ismertetést helyez el az elektronikus
biztonságtechnikai rendszer által folytatott megfigyelés tényéről. A rendszer által rögzített,
személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés
jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó
(üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az
Érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről az Üzemeltető a
jelen Tájékoztató recepción elhelyezett egy példánya útján tájékoztatja az Érintetteket.

3.2. Látogatószámláló rendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: annak monitorozása, hogy Bevásárlóközpont látogatottsági adatai hogy
alakulnak, értve ezalatt annak parkolójának használata során a gépjárművek kényelmes és
gyors beléptetését és kiléptetését elősegítő elektronikus rendszer működtetése. A rendszer
nem a konkrét személyek azonosításának céljával készít felvételeket, a konkrét személyek
jelenlétének és tevékenységének monitorozása nem célja a rendszernek.

Az adatkezelés tartalma: A „Counterguard” fantázianevű szolgáltatást nyújtó Dolphio
Technologies Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 196.), mint adatfeldolgozó a saját
adatkezelési tájékoztatójában (https://counterguard.hu/adatvedelmi-tajekoztato) írtakat is
szem előtt tartva.

Az adatkezelés jogalapja: a rendszer működtetésének jogalapja az Üzemeltető és a
Bevásárlóközpont használóinak jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

A kezelt adatok köre: az Érintett képmása.

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintettek.

Az adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójában meghatározott
időszak.

Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójában meghatározott szerverek.

Hozzáférésre jogosultak: rendszer rendeltetésszerű működése esetén automatikus, emberi
beavatkozást nem igényel. Ugyanakkor üzemeltetési és karbantartási célokból ezen adatokhoz
hozzáférnek az adatfeldolgozó karbantartó munkatársai.

Adattovábbítás: az adatfeldolgozón túl az Érintett személyes adatainak továbbítására nem
kerül sor.

3.3 Parkolórendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: a Bevásárlóközpont parkolójának használata során a gépjárművek
kényelmes és gyors beléptetését és kiléptetését elősegítő elektronikus rendszer működtetése.

Az adatkezelés tartalma: a Bevásárlóközpont parkolójába behajtó autók rendszámát rögzíti a
Designa Acces Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) adatfeldolgozó által üzemeltetett
elektronikus rendszer, és ahhoz tartozó parkolójegyet bocsát ki a belépő személy részére. A
jegy, és a hozzá kapcsolt elektronikus adattartalom rögzíti a parkolás idejét, és a parkolási díj
megfizetéséhez kapcsolódó adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Üzemeltető és az Érintett közötti, a parkolási szolgáltatásra
irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

A kezelt adatok köre: A parkolási szolgáltatást igénybe vevő gépjármű rendszáma.

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintettek.

Az adatkezelés időtartama: A parkolás befejezését követő 72 órán belül kerülnek törlésre az
adatok.

Az adatkezelés helye: a Designa Acces Kft. adatfeldolgozó által üzemeltetett szerverek, az
adatfeldolgozó székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.).

Hozzáférésre jogosultak: a rendszer rendeltetésszerű működése esetén automatikus, emberi
beavatkozást nem igényel. Ugyanakkor üzemeltetési és karbantartási célokból ezen adatokhoz
hozzáférnek az adatfeldolgozó karbantartó munkatársai.

Adattovábbítás: az Érintett személyes adatainak továbbítására nem kerül sor.

3.4. Marketing célú adatkezelés

Érintettek köre: az önkéntes Feliratkozók

Az adatkezelés célja: A Bevásárlóközpont, valamint az Üzemeltető egyéb projektjei
népszerűsítése, tájékoztatás a Bevásárlóközponttal és a Bérlőkkel kapcsolatban.

Az adatkezelés tartalma: Az Üzemeltető a Feliratkozók számára emailben ajánlatokat,
ismertetőket, tájékoztatókat küld a Bevásárlóközpontban elérhető üzletekről, akciókról,
eseményekről, illetve esetlegesen további projektjeiről. Ennek keretei között a Feliratkozó
tömeges e-mail üzenetet kap, ha ehhez hozzájárult. Az érdeklődő a Honlapon iratkozhat fel a
hírlevélre, illetve erre az Üzemeltető időszakonként más formában is lehetőséget teremthet.
Az Üzemeltető nem szegmentálja a feliratkozókat érdeklődés szerint, más formában nem
keresi meg a Feliratkozókat marketing célból.

A marketing e-mailek küldésében az Üzemeltetőt a Dialogue Creatives Kft. (1036 Budapest,
Lajos utca 48-66. E. ép.) munkatársai segítik, hozzáférnek a személyes adatokhoz, e-maileket
generálhatnak. Az Üzemeltető a tömeges e-mailek küldéséhez a Mailchimp szolgáltatását
veszi igénybe, ami magában foglalhatja személyes adatoknak az Amerikai Egyesült Államok
területére való továbbítását. Az Üzemeltető megfelelő szerződéses, szervezeti és technikai
módszereket alkalmazott annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok EGT-n kívülre
való továbbítása során történő védelmét.

Az adatkezelés jogalapja: a Feliratkozó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és a
gazdasági reklámtevékenységről szóló XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján).

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név.

A kezelt adatok forrása: a Feliratkozó adja meg feliratkozás során.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától számított 6 év.

Az adatkezelés helye: Az Üzemeltető székhelyén / a Bevásárlóközpontban, az e-maileket a
Mailchimp szerverén keresztül küldi ki az adatkezelő, az Amerikai Egyesült Államokban
találhatóak (részletesen lásd a lenti linket).

Hozzáférésre jogosultak: Az Üzemeltető sales és marketingkommunikációs munkatársai és az
adatfeldolgozó.

Adatfeldolgozó: Dialogue Creatives Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.).

Adattovábbítás: az Érintett személyes adatainak továbbítására az adatfeldolgozókon kívül
nem kerül sor.

3.5 Honlap adatkezelés

Az Üzemeltető a Bevásárlóközponthoz kapcsolódóan üzemelteti a https://gobudamall.hu/
Honlapot.

Az adatkezelés célja: a Honlap a használata során cookie-kat használ, melyek célja a honlap
látogatottságának felmérése. A Honlap látogatásakor a weboldalhasználattal összefüggő
adatokról és azok kezeléséről (cookie-k vagy sütik) a weboldalunk látogatásakor felugró
tájékoztató nyújt információt, és az abban megadott beállításokkal tudja meghatározni a
sütibeállításokat és így az Ön Weboldalhasználattal kapcsolatos adatainak kezelését.

Az adatkezelés tartalma: Az Üzemeltető a Honlapon a Google, Inc. (székhely: 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: „Google”) által nyújtott
Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: „Facebook”) által
nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat használja.

További információk a Google adatvédelméről itt találhatók:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

További információk a Facebook adatvédelméről itt találhatók:
http://www.facebook.com/policy.php.

A Google és a Facebook segítségével történő adatkezelés esetén az Üzemeltető eldönti, hogy
milyen beállításokat igényel a szolgáltatóktól, és az így kinyert adatokat elemzi. A személyes
adatokat kizárólag a Google és a Facebook által elérhetővé tett eszközökön tárolja a
szolgáltatók által megszabott ideig, onnan másolatot nem készít, nem menti le más helyre, azt
nem továbbítja.

Az adatkezelés jogalapja: A Honlap üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége,
alapvető funkcióinak biztosítása érdekében kezelt adatok (nélkülözhetetlen vagy szükséges
sütik) esetében az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f)
pont, jogos érdek). Minden további süti esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) a) pont, hozzájárulás).

A kezelt adatok köre: lásd a cookie szabályzatban.

A kezelt adatok forrása: a látogató böngészője.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az adatkezelés helye: gobudamall.hu

Adatfeldolgozó: Dialogue Creatives Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.), aki
közreműködik a Honlapok üzemeltetése és fejlesztése során. Továbbá, Webstation Bt. (1034
Budapest, Makovecz Imre utca 23.), aki a tárhelyet szolgáltatja.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

3.6 Nyereményjátékok

Az adatkezelés célja: az Üzemeltető a jövőben több nyereményjáték lebonyolítását tervezi a
látogatói és egyéb érdeklődők részvételével. A nyereményjátékokra való jelentkezés, és a
részvételhez szükséges személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az egyes
nyereményjátékok részleteiről, így az azokhoz kapcsolódó adatkezelésekről az Üzemeltető
azok meghirdetéskor nyújt részletes tájékoztatást.

3.7 Rendezvényekről készült kép- és hangfelvételek, hírösszefoglalók kezelése

Az adatkezelés célja: Az Üzemeltető rendezvényei, programjai, szolgáltatásai népszerűsítése
céljából a Bevásárlóközpont területén megtartott rendezvényekről az Üzemeltető
kiadványaiban, honlapján, illetve Facebook, Instagram oldalán kép- és/vagy hangfelvételeket
tehet közzé.

Az adatkezelés tartalma: Az Üzemeltető érdekkörében a Bevásárlóközpont területén
szervezett rendezvények során a résztvevőkről tömegfelvételnek minősülő/vagy nem
minősülő kép-és/vagy hangfelvétel, illetve írásbeli összefoglaló hír készülhet.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett, illetve törvényes képviselője bármikor kérheti ezen
személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására a Társaság egyoldalú
döntése alapján bármikor sor kerülhet. Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő
feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben
tájékoztatni kell. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Az Üzemeltető külön tájékoztatást nyújt az egyes rendezvények pontos idejéről, és arról, hogy a
Bevásárlóközpontnak pontosan mely területén kerül sor kép- és/vagy hangfelvétel rögzítésére.

Az adatkezelés jogalapja: elsősorban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az
Üzemeltető jogos érdeke. Tájékoztatjuk továbbá, hogy (tömegfelvétel esetén) a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2)-a szerint: „Nincs szükség az érintett
hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” Másodsorban,
amennyiben egyedi felvétel készülne valakiről, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: az érintett biometrikus adatai (kép-hangmása).

A kezelt adatok forrása: az érintett.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás esetén annak visszavonásáig, de minden esetben
legfeljebb 2 év. Az érintett, illetve törvényes képviselője által a Társasághoz intézett,
személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását – amennyiben kérése
megalapozott – követően személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt
képez ez alól a GDPR 89. cikke szerint megvalósuló közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból történő adatkezelés, a tömegfelvételnek minősített
kép- és hangfelvétel, esetleges jog- vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása
esetén, ezen eljárások jogerős lezárultáig.

Az adatkezelés helye: Az Üzemeltető székhelyén / a Bevásárlóközpontban, elektronikus módon.

Adatfeldolgozó: amennyiben az Üzemeltető adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy arról külön
tájékoztatást ad.

Adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Társaság fő szabály szerint nem továbbítja.
Kivételt képez ez alól esetleges jog- vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

3.8 Egyéb adatkezelések

Eseti jelleggel az Üzemeltető egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A
Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(„NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az
Üzemeltetőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak.
Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ

A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg.
A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol
nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai
eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza.
A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai
jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-kat a látogató törölni tudja az
informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek,
valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k
alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a
cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „public” cookie-t alkalmazza a
munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e
jelentkezve a honlapon vagy sem. A „public” cookie tehát a látogatók számára a honlapra
való belépést, illetve az onnan történő kilépés segíti elő. A „public” cookie egy ideiglenes
cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai
eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni
tudja. Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel
megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi
statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:
a látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra
(„utmz”cookie), a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie),
a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie),
a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie), illetve a
látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie).
A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá
egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági
célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a
látogató informatikai eszközén valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics
szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével.
A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/
weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el
bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/.
A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató
személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján
kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható. Az adatkezelés célja: a honlap
látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések
megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat kezelt adatok köre: dátum, időpont, a
felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott
oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelések helye a Bevásárlóközpont, illetve részben az Üzemeltető székhelye, valamint a
marketing célú adatkezelés tekintetében kizárólag a tömeges e-mail küldés esetén a The
Rocket Science Group LLC szerverei, melyről itt olvashat többet:
https://mailchimp.com/legal/privacy/ . Emellett kizárólag a 3.3 és 3.4 pontban részletezett
analitikai szolgáltatások esetében a Google és a Facebook szerverein is kerülnek tárolásra
adatok az ott meghatározott mértékben és korlátok szerint.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Magnum Hungaria Invest Kft.
székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 154.
cégjegyzékszáma: 01-09-684436
e-mail: info@gobudamall.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatfeldolgozók adatait és elérhetőségeit az 2. sz. melléklet tartalmazza.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását
az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett
elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
(amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett
erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít meg.

Az Üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.

Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az érintett kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Üzemeltető
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Üzemeltető a
helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével
nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Az Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van,
forduljon az Üzemeltetőhöz a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

1. sz. melléklet – GOBUDA Mall Adatkezelési tájékoztató

Kamerák elhelyezkedése

Valamennyi kamera elhelyezésének a célja az adott területen történő mozgás monitorozása
személy- és vagyonvédelmi okokból.
Valamennyi kamera által rögzített felvételt azonos ideig őriz meg az Üzemeltető.

2. sz. melléklet – GOBUDA Mall Adatkezelési tájékoztató

Adatfeldolgozók
Magnum Hungária Invest Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 154.)
Dolphio Technologies Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 196.)
Designa Acces Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)
Webstation Bt. (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 23.)
Dialogue Creatives Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.)

Al-adatfeldolgozó
Master Security Kft. (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 9. 8. em. 26.)

Adatkezelési tájékoztató